چای لاغری دکتر سینا

 
 

 
 

 

ابراکت Ab Rocket درجه 1 (دستگاه دراز و نشست, جهت آب کردن شکم)

ابراکت کشدار جدید این دستگاه دارای یک صفحه یا سینی مخصوص می باشد که در زیر صندلی دستگاه قرار می گیرد و دارای چهار قسمت برای ات...